Писмо на БНБ до Управителя на ОГФМСП д-р Кирил Григоров

Писмо на БНБ до Управителя на ОГФМСП д-р Кирил Григоров, относно третиране на експозиции към ОГФМСП за целите на Стандартизирания подход за кредитен риск съгласно Регламент (EС)№575/2013

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ