През новият програмен период 2014г.-2020 г. по ОП „Иновации и конкурентноспособност”, ще бъдат направени промени относно изискванията за кандидатстване и усвояване на средствата. Коя от предвидените промeни ще ви улесни най-много ?

В Проекта на националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., правителството предлага мерки за стимулиране на предприемачеството.Коя от изброените мерки свързани с изпълнението на тази стратегия е най-важна за вашият бизнес?

Коя от предложените в плана „Орешарски” икономически мерки ще окаже най-голямо влияние върху вашия бизнес?

За повече информация

Коя от предложените в плана „Орешарски” икономически мерки ще окаже най-голямо влияние върху вашия бизнес?

Бързо възстановяване на ДДС (25.00%) 25%
По-бързи и по-евтини административни услуги и процедури (25.00%) 25%
Улеснен достъп до финансиране на малкият и среден бизнес (50.00%) 50%
Затваряне

От Българска Стопанска Камара прогнозират, че 2013г. ще бъде още по-тежка за бизнеса. Какви антикризисни мерки ще приложите във вашата фирма?

За повече информация

От Българска Стопанска Камара прогнозират, че 2013г. ще бъде още по-тежка за бизнеса. Какви антикризисни мерки ще приложите във вашата фирма?

Освобождаване на част от персонала; (38.89%) 38.89%
Принудително ползване на неплатен отпуск от служителите; (0.00%) 0%
Премахване на бонусите за работещите във фирмата; (5.56%) 5.56%
Намиране на нови клиенти и пазари; (38.89%) 38.89%
Въвеждане на нови допълнителни продукти/ услуги; (16.67%) 16.67%
Участие в местни и международни рекламни форуми. (0.00%) 0%
Затваряне

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия предлага малките и средни фирми да внасят данък добавена стойност – ДДС, след като получат парите за фактурираните и доставени от тях стоки или услуги. Смятате ли, че ще бъде прието това предложение?

За повече информация

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия предлага малките и средни фирми да внасят данък добавена стойност – ДДС, след като получат парите за фактурираните и доставени от тях стоки или услуги. Смятате ли, че ще бъде прието това предложение?

Нямам мнение по въпроса. (16.67%) 16.67%
Да; (44.44%) 44.44%
Не; (38.89%) 38.89%
Затваряне

Какъв е основният проблем за Вашата фирма при намирането на клиенти в условията на криза?

За повече информация

Какъв е основният проблем за Вашата фирма при намирането на клиенти в условията на криза?

Недостатъчно добро качество на предлаганите стоки и услуги спрямо тези, които предлагат конкурентните фирми; (4.55%) 4.55%
По-малко потребление в условията на криза; (31.82%) 31.82%
Предлаганите продукти и услуги не покриват изискванията за достъп до европейските и международни пазари; (13.64%) 13.64%
Слаба рекламна дейност на фирмата; (27.27%) 27.27%
Не мога да преценя. (22.73%) 22.73%
Затваряне

Кой е най-същественият проблем с който сте се сблъсквали, когато фирмата Ви е кандидатствала за банков кредит?

За повече информация

Кой е най-същественият проблем с който сте се сблъсквали, когато фирмата Ви е кандидатствала за банков кредит?

Висока цена на кредита; (8.82% 8.82%
Банката изисква много високо обезпечение; (35.29%) 35.29%
Усложнени и бавни процедури при отпускане на кредит; (11.76%) 11.76%
Банковите експерти се отнасят бездушно към проблемите и не вникват в дълбочина в нуждите на фирмата; (2.94%) 2.94%
Не желая да взема кредит, заради икономическата криза; (5.88%) 5.88%
Нямам проблем при получаване на кредит. (35.29%) 35.29%
Затваряне

НСИ отчете 5,2 % спад за 2011 година на търговските сделки. Какви са вашите очаквания за 2012 година?

За повече информация

НСИ отчете 5,2 % спад за 2011 година на търговските сделки. Какви са вашите очаквания за 2012 година?

Още по-голям спад на търговията (83.33%) 83.33%
Положителен ръст на търговията (8.33%) 8.33%
Ще се запази сегашната тенденция (8.33%) 8.33%
Нямам мнение (0.00%) 0%
Затваряне

Малък процент от МСП имат внедрени Системи за Управление на Качеството (СУК). Каква е причината според Вас?

За повече информация

Малък процент от МСП имат внедрени Системи за Управление на Качеството (СУК). Каква е причината според Вас?

Недостатъчна информация (22.22%) 22.22%
Липса на средства (16.67%) 16.67%
Незаинтересованост от страна на менаджерите на фирмите (11.11%) 11.11%
Сложни и трудоемки административни процедури за приложение на СУК (0.00%) 0%
Липса на комтетентни специалисти и консултанти (11.11%) 11.11%
СУК действат формално и не оправдават очакванията (33.33%) 33.33%
Други (5.56%) 5.56%
Затваряне

Има идея за въвеждане на разсрочено плащане на данъците за бизнеса. Одобрявате ли я ?

За повече информация

Има идея за въвеждане на разсрочено плащане на данъците за бизнеса. Одобрявате ли я ?

Да (59.09%) 59.09%
Не (18.18%) 18.18%
Не мога да преценя (22.73%) 22.73%
Затваряне

Какви промени са необходими, за да се подобри усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския Съюз от МСП?

За повече информация

Какви промени са необходими, за да се подобри усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския Съюз от МСП?

Съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения (33.33%) 33.33%
Съкращаване на сроковете за оценка на техническите отчети (0.00%) 0%
Увеличаване на авансовите плащания на 50% (0.00%) 0%
Въвеждане на електронно подаване и отчитане на проектите (0.00%) 0%
Унифициране на документите при кандидатстване и отчитането на проектите (66.67%) (66.67%)%
Затваряне

Какво най-много Ви спира, за да започнете нов бизнес?

За повече информация

Какво най-много Ви спира, за да започнете нов бизнес?

Достъп до кредит за стартиращ бизнес (24.49%) 24.49%
Скъп кредит (24.49%) 24.49%
Липса на собствен капитал (30.61%) 30.61%
Сложни административни процедури (16.33%) 16.33%
Липса на бизнес план (0.00%) 0%
Недостатъчен професионален и управленчески опит (0.00%) 0%
Други причини (4.08%) 4.08%
Затваряне

МИЕТ въведе промяна по ос „Технологична модернизация на МСП” на ОП Конкурентоспособност. Променено е изискването към кандидатите за минималната стойност на нетните приходи от продажби за последната година - от 80000 лв. на 300000 лв. Как преценявате това?

За повече информация

МИЕТ въведе промяна по ос „Технологична модернизация на МСП” на ОП Конкурентоспособност. Променено е изискването към кандидатите за минималната стойност на нетните приходи от продажби за последната година - от 80000 лв. на 300000 лв. Как преценявате това?

Одобрявам промяната (21.43%) 21.43%
Не одобрявам промяната (57.14%) 57.14%
Не мога да преценя (21.43%) 21.43%
Затваряне

Във връзка с обсъжданите промени в Закона за Кредитните Институции, каква промяна е най-справедливо да бъде регламентирана при определянето на базовия лихвен процент (БЛП), който заедно с надбавката формира договорния лихвен процент на кредити от банките?

За повече информация

Във връзка с обсъжданите промени в Закона за Кредитните Институции, каква промяна е най-справедливо да бъде регламентирана при определянето на базовия лихвен процент (БЛП), който заедно с надбавката формира договорния лихвен процент на кредити от банките?

БЛП да бъде разработен на база ясно формулирани пазарни показатели и да произтича от независим от търговските банки общодостъпен източник; (68.57%) 68.57%
БЛП да бъде общовалиден за всички банки и разработен с тяхно участие по еднообразна методика; (17.14%) 17.14%
БЛП да се изчислява от отделната банка по нейна вътрешна методика, при отчитане на състоянието на банковия пазар; (5.71%) 5.71%
Нямам мнение. (8.57%) 8.57%
Затваряне

Смятате ли, че провежданите икономически мерки на правителството ще доведат до по-голяма устойчивост на обществените финанси и до по-бързо икономическо възстановяване?

За повече информация

Смятате ли, че провежданите икономически мерки на правителството ще доведат до по-голяма устойчивост на обществените финанси и до по-бързо икономическо възстановяване?

Да. (18.03%) 18.03%
Не. (77.05%) 77.05%
Не мога да преценя. (4.92%) 4.92%
Затваряне

Какви мерки предприемате, за да ограничите негативните последици от икономическата и финансова криза, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

За повече информация

Какви мерки предприемате, за да ограничите негативните последици от икономическата и финансова криза, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

Намаляване на заетия персонал. (20.69%) 20.69%
Търсене на нови източници за финансиране и банкови продукти за МСП. (13.79%) 13.79%
Участие по Оперативни и Международни програми за МСП. (24.14%) 24.14%
Партньорство с чуждестранен бизнес партньор. (6.90%) 6.90%
Внедряване на нови технологии с цел подобряване качеството на продукта. (10.34%) 10.34%
Започване на дейност допълваща основната. (10.34%) 10.34%
Търсене на нови пазари в страната и чужбина. (13.79%) 13.79%
Затваряне

ОТВОРЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ СЕГА - ЩЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЛИ?

За повече информация

ОТВОРЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ СЕГА - ЩЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЛИ?

Оперативна програма „Рибарство на Република България”. Приоритетна ОС 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” . Ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”. (50.00%) 50%
Оперативна програма „Рибарство на Република България”. Приоритетна ОС 2.6. „Аквакултура, риболов във вътрешните водоеми, преработка и маркетинг на продуктите от риболова и аквакултурата”. Срок постоянен до изчерпване на финансовия ресурс на мярката. (50.00%) 50%
Затваряне

Какви мерки предприемате, за да ограничите негативните последици от икономическата и финансова криза, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

За повече информация

Какви мерки предприемате, за да ограничите негативните последици от икономическата и финансова криза, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

Намаляване на заетия персонал. (20.69%) 20.69%
Търсене на нови източници за финансиране и банкови продукти за МСП. (13.79%) 13.79%
Участие по Оперативни и Международни програми за МСП. (24.14%) 24.14%
Партньорство с чуждестранен бизнес партньор. (6.90%) 6.90%
Внедряване на нови технологии с цел подобряване качеството на продукта. (10.34%) 10.34%
Започване на дейност допълваща основната. (10.34%) 10.34%
Търсене на нови пазари в страната и чужбина. (13.79%) 13.79%
Затваряне

Какъв е най-съществения проблем при кандидатстване за кредит, с който се срещате, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

За повече информация

Какъв е най-съществения проблем при кандидатстване за кредит, с който се срещате, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

Висок лихвен процент по кредита. (33.33%) 33.33%
Висок процент на исканото обезпечение. (19.61%) 19.61%
Бавна процедура при отпускане на кредита. (7.84%) 7.84%
Банките в момента почти не дават кредити. (20.59%) 20.59%
Не смея да взема кредит, заради икономическата криза. (7.84%) 7.84%
Нямам проблем – получавам кредит много лесно. (10.78%) 10.78%
Затваряне