Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен Общински Съвет /СОС/. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средствата се набират в размер на 10% от общинската приватизация.

До момента ОГФМСП-СО е подпомогнал над 580 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над 106 000 000 лева . В повечето случаи пред фонда кандидатстват с проекти не отделните фирми, а финансиращите институции, като ползата е двустранна – фирмата получава облекчено кредитиране, а банката увеличава броя на клиентите си.