OГФМСП покрива част от кредитния риск и обезпечава до 50% от сумата по главницата на кредита или до 100 000 лева.

Изисквания към МСП, за да получат гаранционна подкрепа от ОГФМСП:

Да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;

Седалището им да е  на територията на Столична община или бизнес-проектът им  да се реализира на територията на общината;

Да разполагат с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на БАНКАТА за най-малко 60 % от стойността на кредита.