За Фонда

Общинския Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен Общински Съвет /СОС/. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средствата се образуват със заделяне на 10% от общинската приватизация и се натрупват в отделна сметка в Общинска банка.
Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, само, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева. До момента ОГФМСП-СО е подпомогнал над 580 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над 106 000 000 лева . В повечето случаи пред фонда кандидатстват с проекти не отделните фирми, а финансиращите институции, като ползата е двустранна – фирмата получава облекчено кредитиране, а банката увеличава броя на клиентите си.
Целите на ОГФМСП са провеждане на политиката на Столична община за подпомагане на малкия и среден бизнес на нейната територия чрез гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Столична община.
Целите на ОГФМСП се реализират чрез сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия, разработване на схеми за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия, които да определят размера и валидността на гаранциите.
Дейността на ОГФМСП-СО се извършва по два начина:
• ОГФМСП-СО изпраща фирми – кредитоискатели до банките с писмо , като предварително проучва състоянието на фирмата, в което се цитира, че фондът е склонен да поеме гаранционен ангажимент към тази фирма след окончателното проучване на фирмата от страна на банката.
• БАНКАТА отправя предложение до ОГФМСП-СО за гаранционна подкрепа, придружено с одобрения от нея кредит.