Лиляна Владова консултира:

  • Изграждане, внедряване , поддържане и сертифициране на системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008;
  • Изграждане, внедряване , поддържане и сертифициране на системи за управление на околна среда съгласно изискванията на ISO 14001:2004;
  • Изграждане, внедряване , поддържане и сертифициране на системи за управление на здраве и безопасност при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007;
  • Изграждане, внедряване , поддържане и сертифициране на интегрирани системи за управление на качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа;
  • Планиране, подготовка, организация, провеждане и документиране на одити на системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност;
  • Изграждане, внедряване , поддържане и сертифициране на системи за производствен контрол съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти;
  • Разработване на документация за акредитация на изпитвателни лаборатории по ISO/IEC 17025:2005;
  • Стандарти, процедури, подготовка и сертификация на продукти;
  • Оценка на съответствието на продукти, съгласно изискванията на Наредбите за съществените изисквания и оценка на съответствието;
  • Процедури, подготовка на документи за патенти и регистрация на търговски марки.