Анкети

През новият програмен период 2014г.-2020 г. по ОП „Иновации и конкурентноспособност”, ще бъдат направени промени относно изискванията за кандидатстване и усвояване на средствата. Коя от предвидените промeни ще ви улесни най-много ?

2014-01-28В Проекта на националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., правителството предлага мерки за стимулиране на предприемачеството.Коя от изброените мерки свързани с изпълнението на тази стратегия е най-важна за вашият бизнес?

2013-07-23


Коя от предложените в плана „Орешарски” икономически мерки ще окаже най-голямо влияние върху вашия бизнес?

2013-05-27
Бързо възстановяване на ДДС (25.00%)
 
По-бързи и по-евтини административни услуги и процедури (25.00%)
 
Улеснен достъп до финансиране на малкият и среден бизнес (50.00%)
 

От Българска Стопанска Камара прогнозират, че 2013г. ще бъде още по-тежка за бизнеса. Какви антикризисни мерки ще приложите във вашата фирма?

2013-02-12
Освобождаване на част от персонала; (38.89%)
 
Принудително ползване на неплатен отпуск от служителите; (0.00%)
 
Премахване на бонусите за работещите във фирмата; (5.56%)
 
Намиране на нови клиенти и пазари; (38.89%)
 
Въвеждане на нови допълнителни продукти/ услуги; (16.67%)
 
Участие в местни и международни рекламни форуми. (0.00%)
 

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия предлага малките и средни фирми да внасят данък добавена стойност – ДДС, след като получат парите за фактурираните и доставени от тях стоки или услуги. Смятате ли, че ще бъде прието това предложение?

2012-11-16
Да; (44.44%)
 
Не; (38.89%)
 
Нямам мнение по въпроса. (16.67%)
 

Какъв е основният проблем за Вашата фирма при намирането на клиенти в условията на криза?

2012-06-27
Недостатъчно добро качество на предлаганите стоки и услуги спрямо тези, които предлагат конкурентните фирми; (4.55%)
 
По-малко потребление в условията на криза; (31.82%)
 
Предлаганите продукти и услуги не покриват изискванията за достъп до европейските и международни пазари; (13.64%)
 
Слаба рекламна дейност на фирмата; (27.27%)
 
Не мога да преценя. (22.73%)
 

Кой е най-същественият проблем с който сте се сблъсквали, когато фирмата Ви е кандидатствала за банков кредит?

2012-02-27
Висока цена на кредита; (8.82%)
 
Банката изисква много високо обезпечение; (35.29%)
 
Усложнени и бавни процедури при отпускане на кредит; (11.76%)
 
Банковите експерти се отнасят бездушно към проблемите и не вникват в дълбочина в нуждите на фирмата; (2.94%)
 
Не желая да взема кредит, заради икономическата криза; (5.88%)
 
Нямам проблем при получаване на кредит. (35.29%)
 

НСИ отчете 5,2 % спад за 2011 година на търговските сделки. Какви са вашите очаквания за 2012 година?

2011-12-21
• Още по-голям спад на търговията (83.33%)
 
• Положителен ръст на търговията (8.33%)
 
• Ще се запази сегашната тенденция (8.33%)
 
• Нямам мнение (0.00%)
 

Малък процент от МСП имат внедрени Системи за Управление на Качеството (СУК). Каква е причината според Вас?

2011-11-08
Недостатъчна информация (22.22%)
 
Липса на средства (16.67%)
 
Незаинтересованост от страна на менаджерите на фирмите (11.11%)
 
Сложни и трудоемки административни процедури за приложение на СУК (0.00%)
 
Липса на комтетентни специалисти и консултанти (11.11%)
 
СУК действат формално и не оправдават очакванията (33.33%)
 
Други (5.56%)
 

Има идея за въвеждане на разсрочено плащане на данъците за бизнеса. Одобрявате ли я ?

2011-09-28
Да (59.09%)
 
Не (18.18%)
 
Не мога да преценя (22.73%)
 

Какви промени са необходими, за да се подобри усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския Съюз от МСП?

2011-09-09
Унифициране на документите при кандидатстване и отчитането на проектите (66.67%)
 
Съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения (33.33%)
 
Съкращаване на сроковете за оценка на техническите отчети (0.00%)
 
Увеличаване на авансовите плащания на 50% (0.00%)
 
Въвеждане на електронно подаване и отчитане на проектите (0.00%)
 

Какво най-много Ви спира, за да започнете нов бизнес?

2011-05-03
Достъп до кредит за стартиращ бизнес (24.49%)
 
Скъп кредит (24.49%)
 
Липса на собствен капитал (30.61%)
 
Сложни административни процедури (16.33%)
 
Липса на бизнес план (0.00%)
 
Недостатъчен професионален и управленчески опит (0.00%)
 
Други причини (4.08%)
 

МИЕТ въведе промяна по ос „Технологична модернизация на МСП” на ОП Конкурентоспособност. Променено е изискването към кандидатите за минималната стойност на нетните приходи от продажби за последната година - от 80000 лв. на 300000 лв. Как преценявате това?

2011-01-14
Одобрявам промяната (21.43%)
 
Не одобрявам промяната (57.14%)
 
Не мога да преценя (21.43%)
 

Във връзка с обсъжданите промени в Закона за Кредитните Институции, каква промяна е най-справедливо да бъде регламентирана при определянето на базовия лихвен процент (БЛП), който заедно с надбавката формира договорния лихвен процент на кредити от банките?

2010-07-28
БЛП да бъде разработен на база ясно формулирани пазарни показатели и да произтича от независим от търговските банки общодостъпен източник; (68.57%)
 
БЛП да бъде общовалиден за всички банки и разработен с тяхно участие по еднообразна методика; (17.14%)
 
БЛП да се изчислява от отделната банка по нейна вътрешна методика, при отчитане на състоянието на банковия пазар; (5.71%)
 
нямам мнение. (8.57%)
 

Смятате ли, че провежданите икономически мерки на правителството ще доведат до по-голяма устойчивост на обществените финанси и до по-бързо икономическо възстановяване?

2010-03-18
Да. (18.03%)
 
Не. (77.05%)
 
Не мога да преценя. (4.92%)
 

ОТВОРЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ СЕГА - ЩЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЛИ?

2010-01-29
І. Оперативна програма „Рибарство на Република България”. Приоритетна ОС 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” . Ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”. (50.00%)
 
ІІ. Оперативна програма „Рибарство на Република България”. Приоритетна ОС 2.6. „Аквакултура, риболов във вътрешните водоеми, преработка и маркетинг на продуктите от риболова и аквакултурата”. Срок постоянен до изчерпване на финансовия ресурс на мярката. (50.00%)
 

Какви мерки предприемате, за да ограничите негативните последици от икономическата и финансова криза, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

2009-11-03
Намаляване на заетия персонал. (20.69%)
 
Търсене на нови източници за финансиране и банкови продукти за МСП. (13.79%)
 
Участие по Оперативни и Международни програми за МСП. (24.14%)
 
Партньорство с чуждестранен бизнес партньор. (6.90%)
 
Внедряване на нови технологии с цел подобряване качеството на продукта. (10.34%)
 
Започване на дейност допълваща основната. (10.34%)
 
Търсене на нови пазари в страната и чужбина. (13.79%)
 

Какъв е най-съществения проблем при кандидатстване за кредит, с който се срещате, като собственици/управители на малко/средно предприятие?

2009-03-25
Висок лихвен процент по кредита. (33.33%)
 
Висок процент на исканото обезпечение. (19.61%)
 
Бавна процедура при отпускане на кредита. (7.84%)
 
Банките в момента почти не дават кредити. (20.59%)
 
Не смея да взема кредит, заради икономическата криза. (7.84%)
 
Нямам проблем – получавам кредит много лесно. (10.78%)
 
EDGE SOFT LTD