Дейност


Дейност и цели на ОГФМСП

Целите на ОГФМСП са провеждане на политиката на Столична община за подпомагане на малкия и среден бизнес на нейната територия чрез гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Столична община.

Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева, независимо от размера на кредита.

Целта на ОГФМСП  е да провежда политиката на Столична община за по-лесен достъп на МСП до кредитните институции и фондовете на ЕС, както и да осъществява консултиране на малките фирми по възможностите за кандидатстване по оперативните програми. В работата си ОГФМСП се придържа към приетата от Столичния общински съвет програма за работата на ОГФМСП-СО. При разработване на програмата си ОГФМСП се е съобразил с приоритетите на СО и с необходимостта ОГФМСП да провежда политиката за подпомагане на малкия бизнес на територията на Столична община.

Целите на ОГФМСП се реализират чрез сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни предприятия.

обратно  в началото


Начини за издаване на гаранции

Издаването на гаранции за МСП от ОГФМСП-СО се извършва по два начина:

 • ОГФМСП-СО изпраща фирмите до банките с одобрение, че фондът е склонен да поеме гаранционен ангажимент към тази фирма;
 • БАНКИТЕ - ПАРТНЬОРИ отправят предложение до ОГФМСП-СО за гаранционна подкрепа.

Изисквания към МСП за поемане на гаранционен ангажимент
Фирмите, които кандидат за гаранционна подкрепа от Фонда трябва да отговарят на следните условия:

 • седалището на фирмата е на територията на Столична община;
 • бизнес-проектът на фирмата ще се реализира на територията на Столична община;
 • покриват изискванията и критериите по Закона за малки и средни предприятия;
 • фирмата трябва да разполага с обезпечение по кредита с минимална ликвидационна стойност по оценка на Банката в размер на 60% от сумата на главницата по кредита.

обратно  в началото


Приоритети за подпомагане на МСП

Общинският гаранционен фонд подпомага с предимство, при равни други условия:

1. В зависимост от  категорията предприемачи:

 •  жени-предприемачи;
 • лица с увреждания;
 • предприемачи до 35 годишна възраст.

2. В зависимост от вида на проектите за финансиране:

 • МСП, бенефициенти по оперативните програми на Европейския съюз и други специализирани програми за финансиране на МСП от международни финансови институции;
 • развитие на бизнес в крайните райони и селища на Столична община;
 • малък фамилен бизнес;
 • транспорт и транспортни услуги за населението;
 • услуги, предоставяни от  лекари, зъболекари, рехабилитатори и психотерапевти;
 • услуги за свободното време - спорт, културни и младежки дейности;
 • експортно-ориентирани производства;
 • производство на екологично чисти продукти, както и на машини и оборудване, допринасящи за опазването и подобряването на околната среда;
 • трансфер на ноу-хау и обучение на кадри.

 

обратно  в началото

 

 


Искане за издаване на гаранция

Можете да изтеглите формуляр за Искане за издаване на гаранация от тук.

обратно  в началото


Консултантска дейност на ОГФМСП

 ОГФМСП извършва консултации на нуждаещите се малки фирми в следните области:

 • услуги за разработване на проекти за кандидатстване по отворени грантови схеми по оперативните програми;
 • счетоводни услуги;
 • правни услуги;
 • мениджърски услуги;
 • услуги, свързани с получаване на международни сертификати - ISO 9001, 14001, присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.

обратно  в началото

EDGE SOFT LTD