Новини

 • 2017-02-17

  Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество.

  Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.
  Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
  Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г. 17:30 часа.

 • 2017-02-17

  Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“.

  С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:
  • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
  • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
  Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.
  Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
  Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.04.2017 г. 17:30 часа.

 • 2016-06-15

  Официално откриване на Бизнес Дамски Клуб

  На 13 юни 2016г. в Гранд хотел „София" във връзка с официалното откриване на Бизнес Дамски Клуб бе проведен семинар на тема „Възможности за финансиране на жените предприемачи от малкия и среден бизнес".
  Г-жа Ива Владимирова-Карагьозова - основател на клуба обяви неговото откриване и накратко го представи като клуб на дамите със собствен бизнес и с идея за бизнес.
  В рамките на бизнес панела финансови експерти представиха възможностите за финансиране на бизнес проекти от различни източници, сред които финансиране по насърчителни програми, финансиране със средства от ЕС, банково кредитиране и други. Сред лекторите, които направиха презентации на различни теми бяха:
  - „Европейски фондове и програми, управлявани директно от Европейската комисия - с кандидатстване в Брюксел" - г-н Веселин Халачев, Председател на СПМСБ на Сдружение „Обединени бизнес клубове" и Член на борда на директорите на ESBA;
  - „Евро пари за бизнеса за 2016/2017" - г-жа Таня Илиева „Евроконсулта" ЕООД;
  - „Переспективи за малкия бизнес" - г-н Светослав Пиралков, Началник Отдел "Микробизнес" „Райфайзенбанк (България)" ЕАД;
  - Стефан Кушкиев, експерт в ОГФМСП представи Фонда с презентация на тема „Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София";

 • 2016-06-01

  Среща на Кмета на Столична община г-жа Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.

  На 01 Юни 2016г. в зала „Официална" на Столична община, ул. „Московска" №33, бе проведена среща на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.
  Делегацията бе водена от г-н Рок Томшич - пълномощен министър по търговските и икономическите въпроси на Посолството на Република Словения в Будапеща. Бяха представени словенски компании, включително и такива с установен бизнес в България.
  Г-жа Фандъкова се спря накратко на насоките на развитие на София в краткосрочен план. От двете страни бе заявен интерес за задълбочаване на сътрудничеството между София и Любляна.

  В срещата взе участие и Председателят на СУОГФ г-жа Ирина Йорданова, както и поканени от ОГФМСП представители на банковия сектор и предприемачи, сред които и дружества ползващи банков кредит с гаранционна подкрепа от Фонда.

   

 • 2016-05-18

  Финансов форум „Финансиране на бизнеса”, хотел „Новотел София” – 17 Май 2016г.

  Финансиране на бизнеса", организиран от финансовия портал MoitePari.bg.
  Форумът стартира с представяне на резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg сред представители на малки и средни предприятия, в което бяха откроени основни акценти от проблематиката на бизнес финансирането.

  От страна на различни кредитни, финансови, публични институции и предприемачи бяха направени презентации и проведени лекции засягащи различни аспекти на възможностите за финансиране на проекти на МСП:
  Възможности за банково финансиране на бизнеса и насърчителни програми:
  - Сосиете Женерал Експресбанк - „Банково финансиране на МСП";
  - Райфайзенбанк (България) -"Специализирани инструменти за облекчен достъп до банково кредитиране от МСП в България";
  - ОГФМСП - "Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София";
  Специализирано финансиране на МСП. Лизинг и факторинг:
  - Българска асоциация за лизинг - „Лизинговият пазар в България";
  Дялово финансиранe
  - Black Peak Capital - Дялово финансиране;
  Лекция за стартиращ бизнес
  - ВИТ Борсата за матраци - "Прави пари и на сън";
  Финансиране по Eвропейски програми
  - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Министерство на икономиката - "Възможности за достъп до финансиране за МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност";
  - Обединени бизнес клубове, дирекция "Европейски фондове" - "Европейски фондове и програми управлявани директно от Европейската комисия - с кандидатстване в Брюксел"
  - „ЕСКА Консултинг" ООД - Презентация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

  Представители на бизнеса, предприемачи, консултанти и финансови експерти проведоха дискусия на тема „Перспективи пред финансирането на МСП в България - възможности и предизвикателства". В дискусията взе участие и представител на ОГФМСП.

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5
EDGE SOFT LTD