Представяне на “Акселератор Стартъп София” на фестивала WebIt на 15 май в НДК

На 15 май от 10.30 ч. по време на фестивала Webit в НДК, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП), ще представи дейността и схемите си за отпускане на гаранции на МСП, както и Програмата „Акселератор Стартъп София“ на СО, която цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

За първото пилотно издание на Програмата, бяха одобрени 13 проекта с общ бюджет от над 100 000 (сто хиляди) лева, които да осъществят иновативните си идеи.

В изпълнение на целите на Програмата, Столична община осигури на всички 13 бенефициента билети за участие в събитията на фестивала Webit на обща стойност от над 8 800 лв. Така бенефициентите на Програма „Акселератор Стартъп София“ ще имат възможност да присъстват на презентациите и дискусиите, да осъществяват контакти с потенциални инвеститори и клиенти и да представят проектите си.

В целодневната програма е включено представяне на различни финансови инструменти насърчаващи предприемачеството. Презентации ще направят още Столичната агенция по инвестиции, които ще запознаят гостите с многобройните възможности за инвестиции на територията на София, Асоциация за развитие на София, Фонд мениджър на финансови инструменти в България, Европейският инвестиционен фонд, Българската асоциация на стартиращите предприятия, София Тех Парк, „Founder Institute Sofia”, CEO Angels Club.

Пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община, утвърдено с Решение № 876 на Столичен общински съвет от 20.12.2018 г., цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН