46 проекта на иновативни, стартиращи и социални предприемачи подадени по пилотната програма „Акселератор Стартъп София“

На 28 февруари 2019 г. приключи процедурата за кандидатстване с проектни предложения по програмата за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“. Подадените проекти са 46, което показва сериозен интерес към пилотната програма и много добра разгласа на възможностите за предприемаческата екосистема в София да се възползва от подкрепата на Столична община.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община ще съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Пилотното издание ще се осъществи на два интегрирани паралелно действащи етапа за период до четири месеца – финансиране под формата на конкурсна грантова програма на обща стойност 100 000 (сто хиляди) лева, осъществявана от ОГФМСП и Програма „Европа“, и менторска (консултантска) програма, осъществявана от СОАПИ.

Експертна комисия за оценка на проектните предложения, съставена от независими външни оценители, подбрани с конкурс, ще извърши оценка за административно съответствие, след което допуснатите проекти ще бъдат оценени съгласно Методиката за оценка на проектите по „Акселератор Стартъп София“, публикувана неразделно с документите за кандидатстване. Класираните проекти от Експертната комисия за оценка ще бъдат разгледани и одобрени от Управляващия орган на Акселератора, след което ще бъдат внесени за гласуване  в Столичния общински съвет. Кандидатите могат да се информират относно това дали проектите им са преминали етап допустимост (информацията ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ и на сайта на ОГФМСП).

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН