ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За какво служат гаранциите на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП)?

ОГФМСП може да помогне на малките и средни  предприятия (МСП) при недостиг на обезпечение пред банките партньори (Банките), за да им бъде отпуснат кредит.

Кой може да получи гаранция по кредит?

ОГФМСП гарантира кредити на МСП, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община.

Какви са гаранциите на ОГФМСП и на каква стойност са те?

ОГФМСП издава индивидуални гаранции по кредити за МСП, отпуснати от Банките, като отчита спецификата на конкретното им предназначение. Гаранцията на ОГФМСП покрива част от кредитния риск, като обезпечава до 50 на сто от сумата по главницата по кредита, предоставен на МСП.За всяка отделна гаранция този процент се определя като отношение на първоначалната стойност на гаранцията към размера на главницата по кредита при нейното издаване. Процентът на покритие на кредитния риск остава непроменен през времето на действие на гаранцията. Гаранционният ангажимент на ОГФМСП по всяка гаранция е в максимален размер до 100 000 (сто хиляди) лева, независимо от сумата на главницата за проекти по Основната гаранционна схема и до 30 000 (тридесет хиляди) лева по програма ФИСП.

Може ли гаранцията на ОГФМСП да се използва като основно обезпечение за отпускане на кредит?

Гаранцията на ОГФМСП представлява допълващо обезпечение по кредит, отпуснат от Банка на МСП. За да може да кандидатства за гаранция на ОГФМСП, предприемачът трябва да е представил пред Банката друго обезпечение с ликвидационна стойност равняваща се на минимум 60% от главницата и Банката да го е приела като основно обезпечение по кредита .

Поемат ли се гаранционни ангажименти за стартиращ бизнес?

ОГФМСП представи през 2018 г. като свой основен приоритет програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия – програма ФИСП.

Какъв е размерът на комисионната за ползване на гаранционна подкрепа от ОГФМСП?

Размерът на комисионната е в диапазон от 0,25 до 1% върху гаранционния ангажимент в зависимост от формирания кредитен риск на проекта.

ГАРАНЦИИТЕ ПО КРЕДИТИ ОБЕЗПЕЧЕНИ ПРЕД БАНКАТА С ДЦК, ПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ ИЛИ ПЪРВА ПО РЕД ИПОТЕКА, СТОЙНОСТТА НА КОИТО ПО ОЦЕНКА НА БАНКАТА ПОКРИВА НА 100% РАЗМЕРА НА КРЕДИТА, СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ И КОМИСИОННИ.

По какъв друг начин ОГФМСП подкрепя МСП?

ОГФМСП провежда консултации на предприемачите:

– при разработване на проекти за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от Европейския съюз и от други международни финансови институции,

– по счетоводни, правни, мениджърски въпроси и др.

Как се определя размерът на сумата, която ОГФМСП изплаща на банката- партньор при непогасен кредит с гаранция на Фонда?

Плащането е в размер, съответстващ на покрития от Фонда процент на кредитен риск отнесен към несъбраната сума по главницата на кредита, след направените погашения по нея, включително и в резултат на реализация на обезпеченията.
Гаранцията на ОГФМСП покрива неиздължени суми само по главницата. Вземания на банката във вид на лихви, такси и други плащания по кредита не се изплащат от гаранцията на Фонда.

Пример: 
ОГФМСП е издал гаранция в размер на 100 000 лева по кредит от 300 000 лева, като по този начин е поел 33% от кредитния риск.
След като кредитополучателят е спрял да плаща и банката е извършила съответните процедури по принудително събиране на вземането си е установено, че по кредита има неиздължена сума от 125 000 лева, включително:
-100 000 лева неизплатена главница;
-25 000 лева лихви, такси и други плащания по кредита.
В този случай, ОГФМСП ще изплати на банката сумата от 33 000 лева (33% от неиздължената главница).

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН