Основна гаранционна схема

Общинският гаранционен фонд покрива част от кредитния риск и обезпечава до 50% от сумата по главницата на кредита или до 150 000 лева. До средата на 2018 ОГФМСП е подпомогнал над 635 проекта на МСП, като сме съдействали за отпускане на кредити за над 117 млн. лева с гаранционен ангажимент на Фонда към тях за над 31 млн. лева.

Изисквания към МСП, за да получат гаранционна подкрепа от Фонда:

  • да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;
  • седалището им да е на територията на Столична община или бизнес проектът им да се реализира на територията на общината;
  • да разполагат с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на банката за най-малко 60% от размера на кредита.

За всяка издадена в полза на банката гаранция, Общинският гаранционен фонд начислява комисионна в зависимост от степента на риска. Гаранцията по рисков кредит влиза в сила след като банката преведе на Общинския гаранционен фонд първата вноска от дължимата  комисионна. Гаранциите по кредити обезпечени пред банката с ДЦК, парични депозити или първа по ред ипотека са освободени от комисионни.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН