Какви гаранции издава Фондът

ОГФМСП покрива част от кредитния риск и обезпечава до 50% от сумата по главницата на кредита или до 150 000 лева по Основната гаранционна схема и до 30 000 лева по програма ФИСП.

Изисквания към МСП, за да получат гаранционна подкрепа от ОГФМСП:

Да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;

Седалището им да е  на територията на Столична община или бизнес-проектът им  да се реализира на територията на общината;

Да разполагат с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на БАНКАТА за най-малко 60 % от стойността на кредита.

Начин за издаване на гаранции

  • След анализ на проекта от ОГФМСП предприятието може да получи писмо-одобрение, с което Фондът посочва, че нейният проект отговаря на формалните изисквания за издаване на гаранция от ОГФМСП. Гаранцията може да бъде издадена при условие, че бъде отпуснат кредит от банката партньор.
  • Банките-партньори отправят предложение до ОГФМСП за гаранционна подкрепа по кредит на МСП.
Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН