Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община – Програма ФИСП

С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия през 2018 г. в Столична община ОГФМСП обявява „Програма за финансиране на иновативни и/или стартиращи предприятия” (Програма ФИСП). Програмата представлява специализирана гаранционна схема на ОГФМСП и е разработена в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИС на София).  Насочена е към улесняване на достъпа на стартиращи и/или иновативни предприятия до финансов ресурс във връзка с реализацията и развитието на техните бизнес проекти.

В изпълнение на Програмата ОГФМСП ще издава гаранции по кредити, отпуснати от банки-партньори на Фонда за финансиране на иновативни бизнес проекти с акцент върху основните тематични приоритети на ИСИС на София, включително:

Информатика и Информационни и комуникационни технологии като един от стратегическите фокуси на ИСИС на София е да създаде необходимите предпоставки и условия София да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. Акцентите са върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облачни технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи и интелигентни пространства.

Също така ще бъдат подкрепени нови технологии в креативните и рекреативни индустрии. Акцент в този приоритет е подпомагането на развитието на творческата икономика на територията на София, която се превръща в основен фактор за развитието на туризма. Това включва изкуствата, културните и творчески индустрии, при които основни фактори в процеса на създаване са индивидуалното творчество, уменията, таланта, както и възможностите за  възпроизводство и закрила на авторското право върху уникалния културен елемент.

Параметри на специализираната гаранционна схема на ОГФМСП

Основни изисквания към предприемачите са да отговарят на основните критерии за стартиращо иновативно предприятие:

 • Предприятие, създадено преди не повече от 3 години от искането за гаранционна подкрепа
 • Което предоставя или ще предоставя на пазара иновационни продукти, услуги и/или процеси
 • Да отговаря на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • Седалището да е на територията на Столична община или бизнес-проектът да  се реализира на територията на общината;

Допълнителни предимства ще се дават на:

 •  проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;
 • проекти на лица до 35 г. и на лица над 50 г.;
 • проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея.
 • проекти, които разкриват нови работни места на безработни

Допустими иновации

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване.
 • Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта;
 • Маркетингова иновация е нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

 

Покритие на гаранцията

OГФМСП споделя с банката кредитор част от кредитния риск, като обезпечава до 50% от главницата на кредита и до максимален размер 30 хил. лева независимо от сумата на главницата по предоставения кредит. Гаранцията представлява допълващо обезпечение към основните обезпечения по кредита, приети от Банката. Максималната сума, в рамките на която ОГФМСП ще издава гаранции по този финансов инструмент е 600 хил. лева.

Допустими обезпечения (поотделно или в комбинация)

Като обезпечения по кредитите се приемат всички допустими обезпечения съгласно българското законодателство. В допълнение към тях, за Програма ФИСП се изисква собствениците при кредитоискателите – юридически лица и собствениците на обезпеченията да бъдат ангажирани като съдлъжници по кредита.

Механизъм за одобрение  издаването  на гаранция на ОГФМСП

ОГФМСП разглежда индивидуално всеки отделен проект кандидатстващ за гаранционна подкрепа, като може да поеме или да откаже издаването на гаранция в зависимост от това дали проектът отговаря на критериите за допустимост по Програма ФИСП и на Вътрешните правила на Фонда.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН