За втори път Столичният общински съвет одобри подкрепящия финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“

Столичният общински съвет взе решение за утвърждаване на второ издание на подкрепящия финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. В момента се подготвят условията за кандидатстване по програмата, а подаването на документи ще започне от 15-и декември до 31-и януари. Финансирането за второто издание на „Акселератор Стартъп София“ ще бъде осигурено със средства на стойност 100 000 (сто хиляди) лв. от бюджета на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП).

Програмата „Акселератор Стартъп София“, утвърдена от Столичен общински съвет още през 2018 г., съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогна при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представляваше съвместна платформа за взаимодействие между ОГФМСП, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

„В това трудно време на пандемия „младите“ и стартиращите компании в София заслужават внимание и подкрепа от страна на Столичната община и ние правим това с навременни и обосновани действия“, коментира председателят на СОС Георги Георгиев.

Чрез Програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно, или след този етап, същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, образование, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство и среда при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опита на Програма „Европа“ на СО при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София и СОАПИ в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН