Одобрени за финансиране проекти по пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София“

Със свое решение № 248 от 18.04.2019 г. Столичният общински съвет одобри класирането и финансирането на проекти по пилотната Програма „Акселератор Стартъп София“ въз основа на приетите решения на Управляващия орган на Програмата и на Експертна комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програмата.

Класираните и одобрени за финансиране проекти можете да видите ТУК.

Пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община, утвърдено с Решение № 876 на Столичен общински съвет от 20.12.2018 г., цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

 „Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програмата за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“ бе проведена от 04.02.2019 г. до 28.02.2019 г. на интернет платформата за кандидатстване на сайта на Програма „Европа“ на СО. Подадените проекти бяха 46, което показа сериозен интерес към пилотната програма в резултат на много добрата информационна кампания относно възможностите за кандидатстване по „Акселератор Стартъп София“, проведена главно от ОГФМСП и СОАПИ сред предприемаческата екосистема в София.

На свое заседание, проведено на 28.03.2019 г., Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения, съставена след проведена процедура по избор на оценители, извърши класиране на проектите, оценени от членовете на комисията. Оценени от по двама оценители бяха 42 проектни предложения, преминали етап административно съответствие на изискванията и допустимост, като 13 проекта са одобрени за финансиране по реда на класиране на кандидатите в рамките на гласувания с Решение № 876 на Столичен общински съвет бюджет от 100 000 (сто хиляди) лева.

 

 

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН