Списък на проектните предложения подадени по Програма „Акселератор Стартъп София“

Списък на проектните предложения можете да видите – ТУК

Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Акселератор Стартъп София“ за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, право да кандидатстват за финансиране имаха български физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. Юридически лица, отговарящи на следните общи критерии: регистрирани по реда на Търговския закон; да попадат в обхвата на дефиницията за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП; със седалището на територията на Столична община и бизнес-проектът им да се реализира на територията на общината.
  2. Физически лица, отговарящи на следните критерии: Правоспособни и пълнолетни граждани на България или на държава от Европейския съюз; с постоянен адрес на територията на Столична община и бизнес-проектът им да се реализира на територията на общината.

На гореизброените критерии, съгласно извършената оценка за допустимост от Комисията за оценка и класиране на проектните предложения, не отговарят 4 от 46 кандидата по Програмата. Това са Център за социално здраве Соменсо, сдружение „Академика-Ние, гражданите“, фондация „Синергиа“ и фондация „Арт Линк“, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Техните проектни предложения няма да бъдат допуснати до следващ етап на оценка.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН