Стартира кандидатстването по второто издание на подкрепящия финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“ на Столична община

На 15 декември 2021 г. Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по програмата за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“. Проектните предложения ще се подават от 15 декември 2021 г. до 31 януари 2022 г. само по електронен път на сайта www.evropa-so.bg, в рубрика „Кандидатствай тук“. Насоките и формулярът за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектите, са публикувани на сайта www.evropa-so.bg.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, считано от датата на сключване на договора. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на програмата е 100 000 (сто хиляди) лева. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5 000 лева и максимална стойност от 10 000 лева.

Чрез Програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно, или след този етап, същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, образование, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство и среда при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опита на Програма „Европа“ на СО при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София и СОАПИ в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН